Informacje
Data publikacji: 2015-03-18 12:17

Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

1. Dokument ten określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Oczyszczalni Ścieków Wrzosy w Jordanowie.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:
• wtorki od 9:00 do 13:00
• piątki od 14:00 do 18:00
W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
3. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.
4. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Miasta Jordanowa. Od w/w osób, odpady przyjmowane są nieodpłatnie (Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy w Jordanowie  z dnia 26 września 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym) po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie miasta. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.
5. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn, zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) wyłączenie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów problematycznych od mieszkańców i mogą być  udostępnione innym podmiotom wyłącznie  w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
6. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką, samochodami dostawczymi oraz ciągnikami rolniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 4 ton.
7. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie dostarczającej odpady, miejsce gdzie i w którym kontenerze je umieścić.
8. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości ze złożoną deklaracją.
9. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z poniższą listą:
• odpady remontowo-budowlane w tym gruz, pochodzące z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę - gruz budowlany oraz resztki materiałów budowlanych m.in. kawałki płyt gipsowych, styropianowych, rur PVC i PE, płyt OSB, płytki i kafelki, kawałki drewna, wykładziny dywanowe itp. (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80);
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny  m.in. pralki, lodówki, telewizory, radia, komputery (kod 16 02 11, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36);
• opony (kod 16 01 03);
• baterie i akumulatory (kod 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 33, 20 01 34);
• chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych m.in. opakowania po farbach, piankach izolacyjnych, tuszach, tonerach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, płyny hamulcowe, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć itp. (kod 13 02 07, 13 02 08, 15 01 10, 16 01 07, 16 01 13, 20 01 13, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28,  20 01 80);
• przeterminowane lekarstwa (kod 20 01 31, 20 01 32);
• lampy fluorescencyjne (kod 20 01 21);
• odzież i tekstylia (kod 20 01 10, 20 01 11).
10. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
• szyb i części samochodowych;
• szkło zbrojone i hartowane;
• odpadów zawierających azbest;
• części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.);
• odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
• odpady w opakowaniach cieknących;
• odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych;
• wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach;
• zmieszane odpady komunalne.
11. Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady poremontowe i rozbiórkowe oraz gruz w ilościach nie większych niż 2m3 na rok.
12. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów wymienionych w punkcie 9, nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.
13. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
14. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko odpady dostarczone  w sposób umożliwiający ich selektywny odbiór.
15. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
16. Po terenie PSZOK należy poruszać się pod nadzorem obsługi.
17. Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz przebywania dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
18. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik obsługujący Punkt na miejscu lub pod numerem telefonu 605 048 910, 691 953 399.
19. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej www. jordanow.pl.
20. Uwagi dot. funkcjonowania PSZOK należy składać pisemnie Burmistrzowi Gminy Miasto Jordanów, Rynek 1, 34-240 Jordanów.

Data publikacji: 2013-04-04 11:20

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

INFORMACJA NA TEMAT NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Jak będzie wyglądał nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miasto Jordanów?

Z dniem 01.07.2013 r. Gmina Miasto Jordanów przejęła odpowiedzialność za cały proces począwszy od odbioru odpadów komunalnych do ich zagospodarowania. Zbiórką odpadów zostali objęci wszyscy mieszkańcy gminy.

Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miasto Jordanów dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH.

Właściciel nieruchomości NIEZAMIESZKAŁEJ zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Miasto Jordanów) we własnym zakresie. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej (np.: ze szkół, ośrodków zdrowia, sklepów, firm, domów letniskowych,  etc.) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie oczyszczalni ścieków na oś. Wrzosy utworzony został punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Jest on dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy we wtorki w godzinach od 900 do 1300 i w piątki w godzinach od 1400 do 1800. W PSZOK prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytych baterii, przeterminowanych leków.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest prowadzony przez Firmę Handlowo-Usługową „KOMBUD” Franciszek Kowalczyk, Łętownia 378, 34-242 Łętownia.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Rada Miasta Jordanowa ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej wniesie na rzecz gminy. W zamian za opłatę gmina odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od osoby i kształtuje się następująco:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi :

-  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny – od lutego 2015r. - 9,00zł od osoby miesięcznie,

-  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny - od lutego 2015r. - 18,00zł od osoby miesięcznie.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, miesięcznie, z góry za każdy miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta Jordanowa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jordanowa.

 Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłaty za odpady komunalne: Bank Spółdzielczy w Jordanowie 63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów.

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zostaną wyposażone:

- zamieszkałe budynki jednorodzinne w worki do gromadzenia odpadów komunalnych,

- nieruchomości wielomieszkaniowe w pojemniki gromadzenia odpadów komunalnych oraz będą miały zagwarantowane utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

 

Deklaracja

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji, którą jest zobowiązany złożyć:

 

1. osobiście -----> wypełnij formularz, wydrukuj i złóż w Urzędzie Miasta

2. lub przesłać listownie do Urzędu Miasta Jordanowa.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA:

- format word

- format pdf

PAMIĘTAJ: Do deklaracji dołącz stosowne załączniki*

* jeżeli liczba osób zamieszkałych jest różna od ilości zameldowanych.

 


 INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZ:

Przy wypełnianiu formularza deklaracji, pole:

  • "Adres skrytki ePUAP" - wypełniają tylko osoby wysyłające deklarację za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP np. /jkowalski/skrytka,

                                        w pozostałych przypadkach tego pola nie wypełniamy.

  • "Nr działki" - wypełniają tylko osoby nie posiadające nr nieruchomości

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Jordanowa w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nie złożenia deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo przypadku  wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Jordanowa określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzja ta podlega dochodzeniu w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. , nr 229, poz.1954 z późn. zm.).

Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Miasto Jordanów - pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej, przyjęty stosowną uchwałą przez Radę Miasta Jordanowa, określa szczegółowo zasady utrzymania porządku i czystości w Gminie Miasto Jordanów m.in.:

- odpady komunalne segregowane należy gromadzić w workach lub pojemnikach oznaczonych w sposób ujednolicony jak poniżej:

BRĄZOWY

z przeznaczeniem na BIOODPADY (odpadki kuchenne stałe, skorupki jaj, odpadki z ryb, odpadki z mięsa i drobne kości, skorupki z orzechów, resztki owoców i warzyw, zepsuta żywność, filtry do kawy i herbaty z zawartością, kwiaty i pozostałości roślin, liście, trawa, przycięte części drzew i krzewów, ręczniki papierowe, papier toaletowy, serwetki, popiół drzewny, małe zwierzęce odchody z trocinami, itp.),


SZARY

z przeznaczeniem na ODPADY POZOSTAŁE (worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, spodki, ceramika, popiół z węgla i koksu, niedopałki papierosów, śmieci, itp.),


ŻÓŁTY

z przeznaczeniem na PAPIER, PLASTIK, METAL, TEKSTYLIA (plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, środkach zmiękczających tkaniny, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała,

metalowe puszki po żywności, napojach, karmie dla zwierząt, inne opakowania metalowe, opakowania tetrapack (wielomateriałowe), gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, biurowy, książki

torebki papierowe, tektura i kartony, zużyte ubrania, buty, tworzywa sztuczne, plastikowe opakowania, po produktach spożywczych, opakowania z papieru powlekanego, opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach, opakowania po mrożonkach, małe opakowania ze styropianu itp.),


ZIELONY

z przeznaczeniem na SZKŁO (butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane itp),


POMARAŃCZOWY

z przeznaczeniem na PIELUCHY (pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki jednorazowe itp.),

 

UWAGA:

Od stycznia 2015 roku obowiązują kody kreskowe, które należy naklejać na worki lub pojemniki. Dla każdego koloru worka przeznaczony jest oddzielny kod.

Karty z kodami należy odbierać w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 4A codziennie w godzinach pracy urzędu.

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w worki lub pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz będą miały zagwarantowane utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

 odpady 1

 

odpady 2

Podmiot realizujący odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W roku 2015 podmiotem realizującym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miasto Jordanów jest Firma Handlowo-Usługowa „KOMBUD” Franciszek Kowalczyk, Łętownia 378, 34-242 Łętownia.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości:

- PUK "EMPOL" Sp. z o.o. - RIPOK Tylmanowa,

- ZUO Firmy IB w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ,

- Sortownia - Zakład Zagospodarowania Odpadów K. Ujejskiego 341,32-400 Myślenice.

 

Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r., który wyniósł:

- w 2012 roku – 12% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2012 wynosił 10%),

- w  2013 roku -  16% (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2013 wynosił 12%).

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych :

- za rok 2012 – 0% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2012 r. wynosi 30%).

- za rok 2013 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2013 r. wynosi 36%).

 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniosło:

- rok 2012 – 7% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 75%).

-rok 20134% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


UCHWAŁY RADY MIASTA JORDANOWA:

 


 

Druk przelewu za odpady.

Kwota wpłaty:
Nazwisko i imię:
Adres:
Zapłata tytułem:
Zapłata tytułem cd.: