Tytuł
StrzałkaUstawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
StrzałkaUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
StrzałkaUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
StrzałkaUstawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw